Panele fotowoltaiczne zainstalowane w fabryce Toyota Material Handling Manufacturing Italy w Bolonii, które przyczyniają się do redukcji emisji CO2 o 370 ton rocznie.

Toyota Material Handling Europe dąży do zeroemisyjnej przyszłości, dzięki oparciu działalności o energię elektryczną pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł

Toyota Material Handling Europe potwierdza, że od dnia 1 kwietnia 2021 r. korzysta z energii elektrycznej pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł. Transformacja ta obejmuje każdy europejski podmiot należący do organizacji i stanowi znaczący krok w kierunku realizacji jej ambitnych celów w zakresie zrównoważenia. Dzięki temu, organizacja zaobserwowała 15-procentowy postęp na drodze celu, jakim jest osiągnięcie zerowego poziomu emisji z działalności do 2030 r.

Toyota Material Handling Europe ogłosiła, że w ramach wszystkich operacji w Europie pozyskuje 100% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, co wiąże się z całkowitym brakiem powiązanych emisji CO2.

Cel ten został osiągnięty 1 kwietnia 2021 r., jednakże stanowi on rezultat ciągłych wysiłków dokładanych od 2018 r., kiedy to Toyota Material Handling Europe postanowiła trwale zwiększać udział energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł. Transformacja obejmuje wszystkie podmioty i lokalizacje: pięć fabryk, 21 krajowych spółek sprzedażowych, trzy centrale w Szwecji oraz kilka magazynów.

Jest to jak dotąd projekt o największej skali oddziaływania, który Toyota Material Handling Europe zrealizowała w ramach starań ukierunkowanych na osiągnięcie zerowego poziomu emisji. W momencie rozpoczęcia śledzenia danych dotyczących zrównoważonego rozwoju, czyli w 2012 r., organizacja wyliczyła, że emisje CO2 z energii elektrycznej stanowią 15% całkowitych generowanych przez nią emisji.

„Przejście na energię elektryczną generowaną w 100% z odnawialnych źródeł jest kamieniem milowym na naszej drodze do zrównoważonego rozwoju”, stwierdził Ernesto Domínguez, prezes i dyrektor generalny Toyota Material Handling Europe podczas wystąpienia poprzedzającego Światowy Dzień Ochrony Środowiska, który przypada na 5 czerwca. „Oprócz określenia celów na przyszłość, równie ważne jest podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska już teraz. Przejście na odnawialną energię elektryczną jest konkretnym osiągnięciem powodującym mierzalną różnicę oraz pomaga w utrzymaniu naszego statusu jako partnera pierwszego wyboru dla klientów zaangażowanych w działania na rzecz osiągnięcia zerowego poziomu emisji”.

W jaki sposób udało się to osiągnąć?

Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych jest certyfikowana poprzez wydawanie i nabywanie gwarancji pochodzenia, dzięki którym możliwe jest śledzenie jednostek energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych. Każda gwarancja pochodzenia otrzymuje unikalny numer, który jest następnie unieważniany w rejestrze centralnym, gdy odpowiednia ilość energii elektrycznej zostanie zakupiona i zużyta - tym samym możliwe jest uniknięcie „podwójnego naliczania” gwarancji pochodzenia i zapewnienie, że każdy podmiot ma swój rzeczywisty wkład w rynek energii odnawialnej.

Toyota Material Handling Europe dzieli zużycie energii elektrycznej pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł na trzy kategorie:

  • 95% energii jest uzyskiwane na podstawie współpracy z lokalnymi dostawcami energii w postaci umów w zakresie odnawialnej energii elektrycznej. Dostawcy przekazują potwierdzenie, że unieważnili równowartość zakupionej energii elektrycznej określonej w gwarancji pochodzenia.
  • Toyota Material Handling Europe nabywa i unieważnia gwarancje pochodzenia poprzez pośredników, niezależnie od dostawców energii elektrycznej, w odniesieniu do resztkowego poziomu 4% energii, względem której nie są dostępne rozwiązania lokalne.
  • Pozostały 1% energii elektrycznej jest wytwarzany przez zainstalowane w różnych europejskich zakładach panele fotowoltaiczne.

 

Zasady dotyczące zrównoważonego rozwoju w praktyce

Zrównoważony rozwój stanowi centralny punkt kultury korporacyjnej i celów Toyota Material Handling Europe. Przejście na energię elektryczną z odnawialnych źródeł jest jednym z ponad 200 projektów realizowanych w celu stymulowania efektywności energetycznej i redukcji emisji. Łącznie, projekty te umożliwiły zmniejszenie poziomu emisji CO2 przez całą europejską organizację o 29% od 2012 r. Program energetyczny umożliwił redukcję wydatków na energię o 10%, przyczyniając się do osiągnięcia zrównoważenia środowiskowego i finansowego.

Inne ważne czynniki obejmują program firmy ukierunkowany na uzyskanie certyfikatu ISO 50001 przez wszystkie podmioty do 2025 r. oraz stworzenie pierwszej bezemisyjnej fabryki w branży, czego udało się dokonać w 2020 r. - na dziesięć lat przed ustaloną datą. Zakład w szwedzkim Mjölby jest zasilany energią elektryczną z odnawialnych źródeł, systemem centralnego ogrzewania oraz ciekłym biogazem, co sprawia, że nie generuje emisji dwutlenku węgla zarówno w ramach prowadzonej działalności, jak i wskutek zużywania energii pozyskiwanej od dostawców. Dzięki temu zakład ten ustanawia punkt odniesienia w zakresie nowych, przyszłościowych systemów produkcyjnych, które stawiają znak równości pomiędzy zrównoważeniem a wzrostem ekonomicznym.

Kolejne kamienie milowe na drodze Toyota Material Handling Europe do osiągnięcia zrównoważenia obejmują ukończenie procesu certyfikacji systemów zarządzania energią we wszystkich podmiotach oraz ścisłą współpracę z klientami i dostawcami w zakresie wzajemnego wspierania się w dążeniach do redukcji emisji i budowania zeroemisyjnych łańcuchów dostaw.  Zachęcamy wszystkich naszych partnerów biznesowych do dołączenia do Toyota Material Handling Europe w wysiłkach na rzecz korzystania z energii elektrycznej pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł.

Kontakt z mediami

Toyota Material Handling Polska
Marcin Mańka, Marketing Manager
+48 22 753 20 00

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Wyczyść wszystko