Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

przez Toyota Material Handling Polska sp. z o.o.

 § 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Toyota Material Handling Polska sp. z o.o. drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jaktorowie, ul. Potockiego 1A, 96-313 Jaktorów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: KRS 0000046001, NIP:522-10- 06-096, kapitał zakładowy: 437.500,00 zł, adres poczty elektronicznej email: info@pl.toyota-industries.eu,
 3. Regulamin zawiera również informacje, które Toyota Material Handling Polska sp. z o.o. zobowiązana jest przekazać  Usługobiorcy zainteresowanemu zawarciem umowy w związku z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.).
 4. Toyota Material Handling Polska sp. z o.o. świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w domenie https://toyota-forklifts.pl.
 5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej https://toyota-forklifts.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuję się Usługobiorca.

§ 2 Definicje

Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:

 1. TMHP – rozumie się przez to Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jaktorowie,  ul. Potockiego 1A, 96-313 Jaktorów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: KRS 0000046001, NIP:522-10-06-096, kapitał zakładowy: 437.500,00 zł.
 2. Usługobiorca  - rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która:
  1. wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej) lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i
  2. poprzez Sklep zawiera umowę z TMHP w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez TMHP, działający pod adresem: https://toyota-forklifts.pl,
 4. Towar – rozumie się przez to oferowane w ramach Sklepu przez TMHP rzeczy do sprzedaży, w szczególności: wózki paletowe ręczne i wózki paletowe elektryczne.
 5. Zamówienie – rozumie się przez to ofertę skierowaną do TMHP przez Usługobiorcę w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącą nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie;
 6. Konto - konto założone dla Usługobiorcy  w Serwisie w wyniku procesu rejestracji;
 7. Serwis - witryna internetowa Sklepu TMHP;
 8. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu;

 § 3 Rodzaje i zakres Usług.

TMHP świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

1) udostępnienie informacji o oferowanych Towarach i ich cenach,
2) zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy najmu, o której mowa w § 9,
3) udostępnienie formularza o zamówienie wizyty przedstawiciela TMHP, o którym mowa w § 10.

§ 4 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się TMHP

 1. W celu prawidłowego korzystania z serwisu wymagane jest zainstalowanie przeglądarki internetowej Internet Explorer co najmniej w wersji 7.0 lub Firefox co najmniej w wersji 44.0 z dostępem do Internetu.
 2. W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików cookies.
 3. Połączenie z serwisem odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL (klucz 256 bitów).
 4. TMHP zastrzega sobie prawo przerwania sesji połączenia z Usługobiorcą po upływie 15 minut od ostatniej czynności Usługobiorcy wykonanej w serwisie.

 § 5 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. TMHP świadczy usługi drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Usługobiorca może anonimowo korzystać z serwisu, z zastrzeżeniem ust.3.
 3. Z usług umożliwiających zawarcie umowy lub zamówienie wizyty przedstawiciela TMHP mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wpisane jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej), osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. W celu korzystania z usługi umożliwiającej zawarcie umowy lub zamówienie wizyty przedstawiciela TMHP wymagane jest założenie konta i podanie przez Usługobiorcę następujących danych:

          1)      imię i nazwisko lub nazwa (firma);

          2)      numer wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

          3)      numer NIP,

          4)      siedziba lub adres zameldowania na pobyt stały;

          5)      adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres siedziby lub zameldowania na pobyt stały;

          6)      numer telefonu do kontaktu;

          7)      adres poczty elektronicznej (e-mail).

 1. TMHP zapewnia bezpieczny transfer danych oraz proces autoryzacji, które odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do przechowywania w bezpiecznym miejscu identyfikatora oraz hasła oraz nieudostępniania ich osobom trzecim. W przypadku, gdy Usługobiorca utracił lub zapomniał numer identyfikatora lub hasło, Usługodawca umożliwia ich odzyskanie za pośrednictwem Serwisu.
 3. Świadczenie usługi drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
 4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych.
 5. TMHP nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Za skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi Usługobiorca korzystający z Serwisu.
 6. TMHP nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 7. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd oraz podejmowanie przez Usługobiorcę działań mających na celu blokowanie lub jakiekolwiek modyfikacje serwisu.

 § 6 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługobiorca w każdej chwili może zakończyć korzystanie z usług, wówczas umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą opuszczenia witryny.
 2. Warunki zawierania Umowy kupna lub najmu oraz czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy określają § 8 i § 9 poniżej.

 § 7 Warunki korzystania ze Sklepu

 1. Złożenie Zamówienia i zawarcie umowy kupna lub najmu Towaru jest możliwe po dokonaniu  rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji Usługobiorca obowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Serwisie, wskazać unikalny identyfikator (login) i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta.
 3. W ramach rejestracji Konta Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na udostępniony w tym celu adres poczty elektronicznej, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez TMHP danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie.
 4. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Usługobiorca wyraża zgodę na zawarte w Regulaminie warunki dokonywania Zamówień.
 5. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Usługobiorca oświadcza, że jest przedsiębiorcą i będzie dokonywał zakupów w Sklepie wyłącznie w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

 § 8 Składanie zamówień

 1. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest jedynie po zalogowaniu się do Konta.
 2. Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.
 3. Po wybraniu Towarów i opcji „najem” lub „kupno” Usługobiorca umieszcza je w wirtualnym koszyku, zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Serwisie. Przez cały czas trwania zakupów Usługobiorca ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka.
 4. W formularzu Zamówienia Usługobiorca wskazuje obowiązkowo dane oznaczone jako dane obligatoryjne oraz może dodatkowo wskazać inne dane, nieoznaczone jako dane obligatoryjne. 
 5. Warunkiem koniecznym do złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie pól formularza Zamówienia, potwierdzenie Zamówienia zgodnie z instrukcją obsługi zamieszczoną w Serwisie, akceptacja Regulaminu Sklepu w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia oraz akceptacja Ogólnych Warunków Gwarancji i Dostaw (w przypadku opcji zakupu Towaru) lub Ogólnych warunków najmu (w przypadku opcji najmu Towaru).

 § 9 Zawarcie umowy

 1. Zawartość Sklepu i inne informacje podane w Serwisie nie stanowią oferty TMHP w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wyłącza się stosowanie § 661 Kodeksu Cywilnego.
 2. Złożone przez Usługobiorcę Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, którą Usługobiorca jest związany przez okres 5dni.
 3. Akceptacja Zamówienia przez TMHP następuje w okresie 5 dni od dnia złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia poprzez przesłanie do Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, wskazujące numer Zamówienia, zamówiony Towar, rodzaj umowy, Cenę jednostkową i zbiorczą Towaru, Koszty dostarczenia Towaru i adres dostawy Towaru. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez TMHP złożonej przez Usługobiorcy oferty i zawarciem stosownej umowy. W przypadku, gdy Usługobiorca nie otrzyma od TMHP w terminie związania ofertą potwierdzenia jej przyjęcia przez TMHP przyjmuje się – niezależnie od tego, czy strony pozostają w stałych stosunkach gospodarczych - iż zamówienie nie zostało przez TMHP przyjęte oraz że stosowna umowa sprzedaży lub najmu nie została zawarta, chyba że TMHP przystąpiła już do wykonania swojego zobowiązania z umowy, w szczególności poprzez wysyłkę Towaru.
 4. Niniejszy Regulamin, Ogólne Warunku Gwarancji i Dostaw (w przypadku opcji zakupu) lub Ogólne warunki najmu (w przypadku opcji najmu) w wersji obowiązującej podczas składania Zamówienia stanowią integralną część zawieranej umowy. 
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Ogólnych Warunków Gwarancji i Dostaw (w przypadku opcji zakupu) lub Ogólne warunki najmu (w przypadku opcji najmu).
 6. Wyłącza się stosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków lub regulaminów Usługobiorcy.
 7. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 § 10 Zamówienie wizyty przedstawiciela  TMHP

 1. W celu zapoznania się z aktualną ofertą TMHP można również złożyć formularz zamówienia wizyty przedstawiciela TMHP.
 2. TMHP po otrzymaniu takiego formularza skontaktuje się z Usługobiorcą celem ustalenia terminu i miejsca spotkania.

 § 11 Dane osobowe

 1. Logując się do Sklepu Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie.
 2. Administratorem danych osobowych jest TMHP.
 3. Dane osobowe, w szczególności te obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, będą przetwarzane wyłącznie w celu:

           - założenia i utrzymania Konta Usługobiorcy.

           - realizacji Zamówienia;

           - umieszczenia Usługobiorcy w bazie klientów TMHP;

           - badania poziomu jakości Serwisu i pozostałych usług TMHP.

 1. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane także w celu przekazywania Usługobiorcy drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty TMHP.
 2. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 3. Powierzone Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 § 12 Zbieranie i przetwarzanie danych przez wózki widłowe

Wózki widłowe Toyota zbierają i przekazują dane podczas eksploatacji. Dane te są zbierane i przetwarzane przez Toyotę. Mając na uwadze prawa własności intelektualnej oraz obowiązujące przepisy, w celu stałego podnoszenia jakości naszych produktów, usług serwisowych i najmu oraz rozwiązań Logistic Solutions, Toyota oraz jej spółki zależne, zbierają, przetwarzają, modyfikują oraz kopiują dane zebrane podczas eksploatacji wózków przez użytkownika. Powyższe działania pozostają w zgodzie w przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. TMHP zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w powyższym Regulaminie, Ogólnych warunkach gwarancji i Dostaw oraz Ogólnych warunkach najmu.
 2. Zmiany, o których mowa powyżej, będą udostępniane Usługobiorcy poprzez ich umieszczenie w serwisie internetowym
 3. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności grafika, tekst, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia. Usługobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania treści serwisu w wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
 4. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy oraz w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Usługobiorca nie jest uprawniony do korzystania ze Sklepu. 
Wyczyść wszystko